Regulamin

ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO

Projekt gotowy staje się projektem budowlanym, który można przedłożyć do urzędu
w celu uzyskania pozwolenia na budowę dopiero wówczas, gdy projektant dokona jego adaptacji

i projekt zostanie uzupełniony o wykonanie projektu zagospodarowania działki budowlanej.

Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego w określonej lokalizacji i sporządza projekt zagospodarowania działki budowlanej jest uważany za projektanta tego obiektu

w rozumieniu art. 20 „Prawa budowlanego” przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

Pracownia Projektowa JOTA jako autor projektu gotowego zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw z 2000 r Nr 80 poz. 904.) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian na innych zasadach niż określone poniżej.

PROJEKT NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CAŁOŚCI ANI CZĘŚCIOWO.

ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Pracownia Projektowa JOTA upoważnia bezterminowo innych projektantów posiadających wystarczające (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane przepisami uprawnienia, działających z wyboru Wydawnictwa lub nabywców projektów, do włączania tych projektów w każdej możliwej technicznie wersji technologicznej, w skład pełnej dokumentacji projektu budowlanego,  podpisywanej przez tego projektanta.

Ponadto Pracownia Projektowa JOTA upoważnia projektantów, o których mowa powyżej  do dokonywania przez tych projektantów – na ich odpowiedzialność – zmian w dokumentacji.
W wypadku dokonania zmian, wskazywanie na projekcie budowlanym autorstwa Pracowni Projektowej JOTA wymaga jego dodatkowej pisemnej zgody.                                                     

OBOWIĄZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO  

Projektant sporządzający projekt budowlany służący uzyskaniu pozwolenia na budowę w ramach adaptacji projektu gotowego na ten cel jest zobowiązany:

1.    Na oryginale projektu gotowego nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym.

2.    Wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.

 • Każdorazowo wykonać sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji całego budynku
  w zakresie jej dostosowania do lokalnych warunków gruntowych i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej, bez możliwości wprowadzania zmian kształtu
  i wymiarów zewnętrznych budynku, bez zmiany kąta nachylenia połaci dachowej, wysokości ścian i wymiarów okien.
 • Wykonać instalację wod.-kan. do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionego
  z dostawcą wody projektu przyłączy.
 • Wykonać j/w lecz w odniesieniu do instalacji i przyłącza gazu.
 • Podpisać projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju
  i numeru posiadanych uprawnień projektowych.

Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnej oprawie – tomie (teczce) stanowiącym z niniejszym projektem architektoniczno – budowlanym komplet projektu budowlanego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 1998r. Nr 140 poz.906).